Shoutbox: [24-06] hardcorerepublic: Seems it works again here

Tatanka - Tokyo

Track details

Released in: 2010
Album: Tokyo EP [DJUZ021]

Lyrics

Dentou
Kakushin
Hatten
Tokyo

Nihon toiu kuni wa, dentou wo nuki ni wa kataremasen
Nihon toiuto, kakushinteki na aidea ya, sono hatten buri ga medachimasu ga
Kono kuni de wa tsune ni dentou mo taisetsu ni sarete kimashita

Nihon no geijutsu de wa, dono bunya demo konseputo wa zanshin de arinagara
Kofuu na omomuki wo motta sutairu ga ooku miukeraremasu
Ongaku mo sono reigai de wa arimasen
Sono yousu wa, Toukyou no naitoraifu ni tanteki ni arawarete imasu


Japan has always been closely linked to its traditions
It's a place where innovation and evolution have been represented at their best

Tokyo

We can clearly find examples of fresh concepts with old flavors
everywhere within Japan's arts
Music is one of these examples, which is expressed in its best form
Through the night-life style in Tokyo

Tradition
Innovation
Evolution
Tokyo

Source: Lololyrics